DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Różance zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” http://senior.com.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2000-02-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-02-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie internetowej znajdują się dokumenty elektroniczne stanowiące skan wersji papierowej. Dokumenty będą stopniowo zastępowane wersjami dostępnymi cyfrowo.

  • Zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;

  • Część dokumentów w PDF nie jest dostępna cyfrowo;

  • Część artykułów na stronie nie posiada poprawnej struktury;

Aktualnie trwają pracę nad wprowadzeniem zmian na stronie dotyczące poziomu WCAG 2.1 oraz dostępności dokumentów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 28-03-2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

dps@senior.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 5718 116. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance, ul. Parkowa 14, 22-200 Włodawa lub złożyć skargę pod adresem e-mail: dps@senior.com.pl w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek DPS „SENIOR” i jego otoczenie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na ciągach komunikacyjnych w budynku zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do poszczególnych pomieszczeń. Dostęp do ogrodu terapeutycznego, ścieżki spacerowe i parking bez barier architektonicznych.

Dostępność wejścia

Przy wejściu głównym usytuowany jest podjazd z poręczami przystosowany dla osób z ograniczeniami ruchowymi, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy schodach prowadzących do wejścia do budynku zamontowana jest poręcz.

Dostępność parkingu

Przy budynku Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje parking, na którym wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety
W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym z pięter.

Opis dostosowań ( na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych)

W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących. Budynek nie został wyposażony w system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (informacji udziela pracownik pełniący dyżur na portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dodatkowe informacje:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona nie posiada specjalnych skrótów klawiszowych.

Zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Twój pomysł, europejskie pieniądze

szczegóły

- Pomniejszenie czcionki + Powiększenie czcionki Negatywny kontrast Skala szarości Jasne tło Podkreślenie odnośników Resart ustawień