DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  "SENIOR"


WITAMY  NA STRONIE   INTERNETOWEJ
DOMU  POMOCY   SPOŁECZNEJ "SENIOR"

 

Dom  Pomocy Społecznej „Senior” w Różance zwany dalej Domem lub DPS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Zapewnia opiekę osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie można im zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Do DPS przyjmuje się osoby skierowane przez ośrodki pomocy społecznej odpowiednie do ich miejsca zamieszkania na postawie decyzji o umieszczeniu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. Dom ma charakter ponadlokalny i może przyjmować osoby spoza Powiatu Włodawskiego. Ośrodek pomocy społecznej (miejski lub gminny) wydaje decyzję kierującą do domu pomocy społecznej w oparciu, o którą jest wydawana decyzja o umieszczeniu osoby skierowanej w domu pomocy społecznej odpowiedniego typu.

 

Decyzja kierująca do domu pomocy społecznej co do zasady wydawana jest na czas nieokreślony, w szczególnych przypadkach może być wydana na czas określony.

 

Koszty pobytu w domu pomocy społecznej ponosi osoba skierowana, przy czym kwota wnoszonej opłaty nie może być większa niż 70% uzyskiwanego dochodu. W następnej kolejności do opłaty zobowiązana jest rodzina: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) i zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki). Osoby zobowiązane wnoszą opłatę jeżeli ich dochód przekracza 300% (odpowiedniego) kryterium dochodowego, przy czym kwota dochodu po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tegoż kryterium. Do wnoszenia opłaty za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej zobowiązana jest również gmina, która wydała decyzję kierującą. Gmina z własnych środków opłaca pobyt w domu pomocy społecznej tylko w przypadku, gdy opłaty wnoszone przez osoby zobowiązane tj.  mieszkańca DPS oraz członków rodziny nie pokrywają kosztu utrzymania.

 

Zasady kierowania osób do domów pomocy społecznej reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 8 sierpnia 2018 r. poz. 1508).

Zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Twój pomysł, europejskie pieniądze

szczegóły

- Pomniejszenie czcionki + Powiększenie czcionki Negatywny kontrast Skala szarości Jasne tło Podkreślenie odnośników Resart ustawień