STATUT Poleskiego Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego

„NASZ DOM”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§1


Stowarzyszenie nosi nazwę Poleskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „NASZ DOM” zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2


Stowarzyszenie podlega rejestracji, posiada osobowość prawną, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach , oraz niniejszego statutu.

§3
 • Stowarzyszenie jest dobrowolnym , samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób fizycznych, zawiązanym do niesienia pomocy osobom i instytucjom w zakresie pomocy społecznej , ochrony zdrowia, edukacji i kultury.
 • Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków . Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

§4
 • Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 • Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Różanka w Gminie Włodawa , Województwie Lubelskim.
 • Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§5


Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

§6


Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§7


Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 • Wspieranie działalności Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych członków Stowarzyszenia.
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 • Udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Wspieranie i aktywizowanie społeczności lokalnych w działaniach , których celem jest poprawa warunków życia , zachowanie dziedzictwa kulturowego , edukacja.
 • Działanie na rzecz rozwoju edukacji , nauki , kultury.
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych , dostępie do edukacji i kultury.
 • Działalność na rzecz osób wymagających opieki , pielęgnacji , leczenia, rehabilitacji.
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży i dorosłych.

 

§8


Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych na terenie kraju i za granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej , promocyjnej , wydawniczej.
 • Prowadzenie placówek pomocy społecznej , służby zdrowia , oświatowych.
 • Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych , w podeszłym wieku , niepełnosprawnych .
 • Prowadzenie działalności informacyjnej o uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej , ochrony zdrowia , bezrobocia , szczególnie wśród osób w starszym wieku oraz niepełnosprawnych.
 • Organizowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 •  
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki.

§9


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

 

§10
 • Członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków stowarzyszenia.
 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zdolna do podejmowania czynności prawnych, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową.
 • Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.
 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna popierająca działalność Stowarzyszenia , która pisemnie zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna , która w sposób szczególny przyczyniła się do realizacji jego celów. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 • Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków , którego decyzja jest ostateczna.

 

§11
 • Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
 • Członek zwyczajny ma prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć z głosem stanowiącym w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia,
  • udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  • przestrzegania statutu , regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia,
  • czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  • dbania o mienie Stowarzyszenia,
  • uczestniczenia w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia.
 • Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego , mogą jednak brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 • Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w deklaracji.
 • Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.

 

§12
 • Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  • śmierci członka ,
  • skreślenia z listy członków z powodu zaległości w opłacaniu składek przez okres 6 miesięcy,
  • notorycznego łamania statutu i nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia.
 • Decyzje o ustaniu członkostwa określone w ust 1, pkt 3,4 podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 • Członek ma prawo zaskarżenia decyzji Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
 • Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§13
 • Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń z majątku Stowarzyszenia, dla członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia , pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli , zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 • Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 • Zabronione jest wykorzystanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 • Zabronione jest dokonywanie przez Stowarzyszenie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§14
 • Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,
  • Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
  • Komisja Rewizyjna.
§15
 • Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 • Walne zebranie może być:
  • zwyczajne,
  • nadzwyczajne.
 • Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze najpóźniej do końca czwartego miesiąca po zakończeniu roku obrachunkowego i co pięć lat jako sprawozdawczo – wyborcze.
 • Walne Zebranie prowadzi Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym , bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący Walnego Zebrania nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
 • Zarząd zawiadamia na piśmie członków Stowarzyszenia o terminie , miejscu oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed jego zwołaniem.
 • Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania - kworum , chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 • Uchwała w sprawie zmian w statucie może być podjęta większością dwóch trzecich głosów. Treść proponowanej zmiany w statucie musi być podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 • W przypadku braku wymaganej liczby członków Zarząd może zwołać Walne Zebranie w drugim terminie , nie później niż 14 dni po terminie pierwszym.
 • W przypadku zwołania Walnego Zebrania w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów , bez względu na liczbę obecnych członków.
 • Uchwalenie statutu , zmiana statutu oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad na Walnym Zebraniu jeśli były umieszczone w porządku obrad.
 • Walne Zebranie obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.

 

§16
 • Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
  • ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
  • ustalenie statutu i jego zmian,
  • zatwierdzenie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie budżetu,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • określenie wysokości zobowiązań finansowych jakie może zaciągać Zarząd,
  • decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich,
  • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady jeśli nie została zastrzeżona do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

§17
 • Zarząd składa się z od 5 do 7 członków, w tym: prezesa , dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i pozostałych członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, skarbnika , sekretarza.
 • Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 • W sytuacji zdekompletowania składu Zarządu w czasie trwania kadencji jego skład zostaje uzupełniony na najbliższym Walnym Zebraniu.
 • Kadencja Zarządu trwa pięć lat i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie.


 

§18
 • Do kompetencji Zarządu należy:
  • realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
  • przygotowanie projektu budżetu stowarzyszenia na dany rok działalności,
  • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  • uchwalanie regulaminu wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
  • zatrudnianie pracowników stowarzyszenia i ustalanie ich wynagrodzeń,
  • zwoływanie Walnego Zebrania,
  • prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia w tym: finansowej i rachunkowej według obowiązujących przepisów,
  • zaciąganie zobowiązań finansowych w granicach ustalonych przez Walne Zebranie,
  • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,
  • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
  • składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu,
  • podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

§19
 • Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej czterech członków zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 • Zarząd działa na podstawie własnego regulaminu.

 

§20


Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest prezes i jeden z członków zarządu działający łącznie lub skarbnik i jeden z członków zarządu działający łącznie.

 

§21
 • Do realizacji swoich zadań Zarząd może powołać biuro Stowarzyszenia i jego dyrektora.
 • Dyrektor kieruje pracami biura na podstawie regulaminu, który ustala Zarząd.

 

§22
 • Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 • Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego , sekretarza.
 • W przypadku zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji jej skład zostaje uzupełniony na najbliższym Walnym Zebraniu.
 • Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.
 • W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby które:
  • wchodzą w skład Zarządu,
  • były skazane za przestępstwo z winy umyślnej,
  • są pracownikami Stowarzyszenia,
  • członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia swoich funkcji nie mogą otrzymać od Stowarzyszenia wynagrodzenia, ani zwrotu poniesionych , uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż określone w Art. 8, pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

§23
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  • żądanie od Zarządu i członków Stowarzyszenia złożenia wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
  • składanie na Walnym Zebraniu wniosku o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
  • składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,
  • występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
  • zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków.
 • Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.

 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§24
 • Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  • składek członkowskich,
  • darowizn , zapisów i spadków, ofiarności publicznej,
  • dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  • dotacji , subwencji , kontraktów , środków z funduszy publicznych , grantów ,
  • działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
  • dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 • Składki członkowskie za dany miesiąc powinny być wpłacane do 10 dnia następnego miesiąca.
 • Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§25
 • Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną oraz określa sposób jego likwidacji.
 • W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd , zarządza on jego likwidację wyznaczając likwidatora.
 • Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance.
 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.


RÓŻANKA 12.07.2005r.

Zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Twój pomysł, europejskie pieniądze

szczegóły

- Pomniejszenie czcionki + Powiększenie czcionki Negatywny kontrast Skala szarości Jasne tło Podkreślenie odnośników Resart ustawień