DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  "SENIOR"
ul. Parkowa 14, Różanka; 22-200 Włodawa
Tel. (82) 571-81-17(82) 571-81-16
dyrektor@senior.com.pl
dps@senior.com.pl

OGÓLNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. 1.Administrator Danych Osobowych. Administratorem Danych(ADO) przetwarzanych przez Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Różance jest Dyrektor, adres: ul. Parkowa 14, Różanka, 22-200 Włodawa, kontakt: tel. 82 57 18 116; tel./fax 82 57 18 117, email: dps@senior.com.pl
 2. 2.Inspektor Ochrony Danych. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Dane kontaktowe inspektora: e-mail:  iod@senior.com.pl z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych.
 3. 3.Administrator danych osobowych - Dyrektor przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. 4.Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Domu Pomocy Społecznej „SENIOR”,
 6. b)realizacji umów zawartych z kontrahentami Domu Pomocy Społecznej „SENIOR”,
 7. c)w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 8. 5.w związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
 9. a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 10. b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Domem Pomocy Społecznej „SENIOR” przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest dyrektor,
 11. c)dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 12. 5.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 13. a.dostępu do swoich danych;
 14. b.do sprostowania swoich danych;
 15. c.do usunięcia swoich danych;
 16. d.do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 17. e.do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 18. f.do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięciewpływa na przetwarzanie,  które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzielono wcześniej;
 19. g.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 20. 7.ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE.
 21. 8.ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.

Zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Twój pomysł, europejskie pieniądze

szczegóły

- Pomniejszenie czcionki + Powiększenie czcionki Negatywny kontrast Skala szarości Jasne tło Podkreślenie odnośników