OGÓLNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. 1.Administrator Danych Osobowych. Administratorem Danych(ADO) przetwarzanych przez Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Różance jest Dyrektor, adres: ul. Parkowa 14, Różanka, 22-200 Włodawa, kontakt: tel. 82 57 18 116; tel./fax 82 57 18 117, email: dps@senior.com.pl
 2. 2.Inspektor Ochrony Danych. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Dane kontaktowe inspektora: e-mail:  iod@senior.com.pl z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych.
 3. 3.Administrator danych osobowych - Dyrektor przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. 4.Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Domu Pomocy Społecznej „SENIOR”,
 6. b)realizacji umów zawartych z kontrahentami Domu Pomocy Społecznej „SENIOR”,
 7. c)w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 8. 5.w związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
 9. a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 10. b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Domem Pomocy Społecznej „SENIOR” przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest dyrektor,
 11. c)dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 12. 5.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 13. a.dostępu do swoich danych;
 14. b.do sprostowania swoich danych;
 15. c.do usunięcia swoich danych;
 16. d.do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 17. e.do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 18. f.do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięciewpływa na przetwarzanie,  które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzielono wcześniej;
 19. g.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 20. 7.ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE.
 21. 8.ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  W RAMACH

MONITORINGU  WIZYJNEGO- szczegółowa klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy poniższe informacje:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ,,SENIOR” w Różance, ul. Parkowa 14, Różanka, 22-200 Włodawa, Tel. 82 5718 116, e-mail: dps@senior.com.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt:   iod@senior.com.pl
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego, tj. za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (bez dźwięku). Administrator przetwarza dane  osobowe  w celu zapewnienia  bezpieczeństwa w pomieszczeniach i  na terenie objętym monitoringiem  oraz  dla ochrony mienia oraz w celu identyfikacji sprawców działań lub  czynów niepożądanych  naruszających reguły życia społecznego. Powyższe dane osobowe ADO przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały one zebrane.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
 1. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 2. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6ust. 1lit. d RODO)
 1. W razie konieczności dane mogą być udostępniane następującym ich odbiorcom:

-firmie F.H.U. Insel, obsługującej system monitoringu, której ADO powierzył te dane na podstawie odrębnej umowy powierzenia, zgodnej z RODO.

Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organom ścigania i sprawiedliwości.

 1. Administrator będzie przetwarzał  dane osobowe przez okres:
 1. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez okres 3 miesięcy od czasu zarejestrowania - dla danych rejestrowanych w pamięci masowej systemu monitoringu
 2. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem  ochrony tych interesów np. do czasy wyjaśnienia danej sprawy lub do wydania prawomocnego orzeczenia czy wyroku dla danych dot. zdarzenia zapisanego na nośniku zewn.
 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące   prawa:
  1. do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania(poprawiania) swoich danych;
  3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  4. do usunięcia lub przeniesienia danych osobowych;
  5. do wniesienia sprzeciwu
  6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby.
 3. Dane osobowe  nie będą przetwarzane poza UE.
 4. Podanie  danych osobowych  dobrowolne, ale niezbędne dla funkcjonowania monitoringu i realizacji powiązanego zadania w interesie publicznym. Przez podanie danych należy rozumieć wejście na obszar objęty monitoringiem. Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony za pomocą znaków graficznych barwy czerwonej, przedstawiających symbol kamery oraz napisu: „UWAGA! Teren/obiekt monitorowany”.

Obszar objęty monitoringiem: teren wokół, wewnątrz i wejście do budynku DPS „Senior” dostępne dla pracowników, mieszkańców oraz interesantów (z wyłączeniem toalet, szatni, stołówek, świetlic, kaplicy, pokoi mieszkalnych i biurowych, pomieszczeń socjalnych, gabinetów zabiegowych).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem 825718116 wew. 40 lub adresem e-mail: iod@senior.com.pl

Zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Twój pomysł, europejskie pieniądze

szczegóły

- Pomniejszenie czcionki + Powiększenie czcionki Negatywny kontrast Skala szarości Jasne tło Podkreślenie odnośników Resart ustawień