Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 • Wspieranie działalności Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych członków Stowarzyszenia.
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 • Udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Wspieranie i aktywizowanie społeczności lokalnych w działaniach , których celem jest poprawa warunków życia , zachowanie dziedzictwa kulturowego , edukacja.
 • Działanie na rzecz rozwoju edukacji , nauki , kultury.
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych , dostępie do edukacji i kultury.
 • Działalność na rzecz osób wymagających opieki , pielęgnacji , leczenia, rehabilitacji.
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży i dorosłych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych na terenie kraju i za granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej , promocyjnej , wydawniczej.
 • Prowadzenie placówek pomocy społecznej , służby zdrowia , oświatowych.
 • Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych , w podeszłym wieku , niepełnosprawnych .
 • Prowadzenie działalności informacyjnej o uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej , ochrony zdrowia , bezrobocia , szczególnie wśród osób w starszym wieku oraz niepełnosprawnych.
 • Organizowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Twój pomysł, europejskie pieniądze

szczegóły

- Pomniejszenie czcionki + Powiększenie czcionki Negatywny kontrast Skala szarości Jasne tło Podkreślenie odnośników Resart ustawień