Projekt RPO
Dodatkowy nabór na stanowisko opiekun/ka.

Dodatkowy nabór na stanowisko opiekun/ka.

 
Zapewnienie wsparcia psychologa.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Zapewnienie wsparcia psychologa w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim".

 
Udzielenie wsparcia pielęgniarki.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą "Udzielenie wsparcia pielęgniarki w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim".

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Ogłoszenie - nabór uczestników projektu.
piątek, 09 listopada 2018 13:38

Ogłoszenie - nabór uczestników projektu.

Formularz rekrutacyjny kandydata na uczestnika w projekcie.

Regulamin rekrutacji iudziału w projekcie.

Deklaracja uczestnictwa.

Oświadczenie o statusie osoby.

Oświadczenie uczestnika projektu.

 
Zakup i dostawa komputerów w ramach projektu "Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim".
piątek, 09 listopada 2018 07:48

Zakup i dostawa komputerów w ramach projektu "Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim"

 
Nabór na stanowisko opiekun.
wtorek, 30 października 2018 15:47

Ogłoszenie - nabór na stanowisko opiekun/ka osoby niesamodzielnej - rekrutacja zakończona.

 
Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim.

 

alt

 

Tytuł projektu: Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim

Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne        

Numer i nazwa działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Umowa o dofinansowanie: 91/RPLU.11.02.00-06-0030/18-00

Okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do 2019-11-30

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Wartość projektu: 1 032 000,00 zł.

Dofinasowanie: 980 400,00 zł.

Wkład UE: 877 200,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 103 200,00 zł.

Wkład własny: 51 600,00 zł.

 

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych na terenie powiatu włodawskiego m.in. poprzez tworzenie warunków do opieki domowej.

Celem szczegółowym jest ograniczenie barier w dostępie do podstawowych usług publicznych na jakie napotykają osoby wykluczone, bądź zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osoby starsze, z niepełnosprawnościami i niesamodzielne.

Projekt przyczyni się do stworzenia możliwości rozwoju osobistego, poprawy warunków codziennego funkcjonowania grupom docelowym.

Projekt zakłada usługi świadczone w lokalnej społeczności. Przewidziano utworzenie Klubu Seniora (10 miejsc łącznie dla 40 osób), miejsca spotkań osób starszych, niesamodzielnych, nieczynnych zawodowo, który będzie zlokalizowany w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance, na terenie gminy Włodawa. Zajęcia realizowane będą codziennie w formie: gier świetlicowych, muzykoterapii, ćwiczeń usprawniających ruchowo, fizjoterapii, zajęć profilaktycznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej, zapobiegania chorobom i utracie sprawności oraz odzyskania niezależności. Zajęcia cykliczne będą realizowane w formie: arteterapii, spotkań z psychologiem, wsparcia seniorów.

20 osób zamieszkujących na terenie powiatu włodawskiego objętych zostanie usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 7 dni w tygodniu, średnio 3 godziny dziennie na osobę. Zaangażowanych zostanie 10 etetowych opiekunów oraz koordynator. Zakres usług obejmuje m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zaplanowano wsparcie dla opiekunów faktycznych (20 osób), w szczególności członków rodzin, w tym wsparcie psychologiczne oraz w zakresie sprawowania opieki i profilaktyki zdrowotnej, diety podopiecznych. Ponadto utworzona zostanie ogólnodostępna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu  20.

Przewidywana liczba osób objetych wsparciem  80.

Osoby z terenów wiejskich  60 % uczestników

Osoby niepełnosprawne  40% uczestników.

 


Dom Pomocy Społecznej Senior

Twój Pomysł Europejskie PieniądzeZrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Twój pomysł, europejskie pieniądze >>szczegóły