Stowarzyszenie

POLESKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO
"NASZ DOM"

 

Stowarzyszenie Nasz dom

 

Stowarzyszenie nasze powstało 12 lipca 2005 roku i przyjęło nazwę
POLESKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO"NASZ DOM"
W zebraniu założycielskim wzięło udział 48 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Różance.
Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 września 2005 roku.

 

KONTAKTZNAMI

POLESKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO
"NASZ DOM"
22-211 Różanka 117B woj. lubelskie
tel./fax. 082 571-81-16
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konto:
KREDYTBANKS.ACHEŁM nr:10150013731213700417080000

KRS- 0000240594

NIP-5651459529

Zapraszamy Sponsorów i Darczyńców do ofiarowania pieniędzy na konto Stowarzyszenia oraz darów rzeczowych, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym, oraz do przekazania 1% podatku dochodowego na naszą działalność.Poleskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „NASZ DOM”
podpisało umowę z Bankiem Żywności i pośredniczy w realizacji programu
„DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UE 2005/2006”.
Pomoc osobom potrzebującym udzielana będzie w formie bezpłatnej żywności .
Zwróciliśmy się do Radnych i Wójtów Gmin powiatu włodawskiego
o włączenie się do w/w akcji.
Liczymy, że takim działaniem pomożemy ludziom najbardziej potrzebującym.

 

dom pomocy społecznej w Różance

CELE


Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 • Wspieranie działalności Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych członków Stowarzyszenia.
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 • Udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Wspieranie i aktywizowanie społeczności lokalnych w działaniach , których celem jest poprawa warunków życia , zachowanie dziedzictwa kulturowego , edukacja.
 • Działanie na rzecz rozwoju edukacji , nauki , kultury.
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych , dostępie do edukacji i kultury.
 • Działalność na rzecz osób wymagających opieki , pielęgnacji , leczenia, rehabilitacji.
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży i dorosłych.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych na terenie kraju i za granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej , promocyjnej , wydawniczej.
 • Prowadzenie placówek pomocy społecznej , służby zdrowia , oświatowych.
 • Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych , w podeszłym wieku , niepełnosprawnych .
 • Prowadzenie działalności informacyjnej o uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej , ochrony zdrowia , bezrobocia , szczególnie wśród osób w starszym wieku oraz niepełnosprawnych.
 • Organizowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.(do góry)

dom pomocy społecznej w Różance

WŁADZE


Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem.
 • Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.
 • Komisja Rewizyjna.


Zarząd Stowarzyszenia

 • Prezes- Andrzej Lis
 • Z-ca prezesa- Dorota Ostrowska
 • Z-ca prezesa- Anna Łobko
 • Skarbnik- Marianna Wołczuk
 • Sekretarz- Jerzy Wołyniec
 • Członek - Małgorzata Czelej
 • Członek- Wioletta Stanicka


Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący- Czesław Tomaszewski
 • Członek- Ewa Tyszczuk
 • Członek- Maria Oliferuk(do góry)

dom pomocy społecznej w Różance

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 


..........................................................................

imię i nazwisko

..........................................................................

adres prywatny

..........................................................................

miejsce pracy

..........................................................................

telefon prywatny

 

 

Do Zarządu

Poleskiego Stowarzyszenia

Wsparcia Społecznego „NASZ DOM”

 

Wniosek o przyjęcie w poczet członków

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Poleskiego Wsparcia Społecznego „NASZ DOM”.

Jednocześnie oświadczam, że jestem pełnoletnim obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zdolność do czynności prawnych, nie pozbawionym praw publicznych.

Stwierdzam, że podzielam zasady statutowe Stowarzyszenia i zamierzam aktywnie przyczynić się do ich realizacji.

Deklaruję gotowość stałego opłacania składek członkowskich.

 

 

.......................................................................

data i podpis wnioskodawcy

 

 

 

Podpis członków Stowarzyszenia popierającego Wniosek
1...............................................................

....................................................

czytelnie - imię i nazwisko podpis

2...............................................................

....................................................

czytelnie - imię i nazwisko

podpis

 

Wniosek przyjęto uchwałą nr ................... Zarządu Stowarzyszenia z dnia ........................(do góry)

dom pomocy społecznej w Różance

STATUT
Poleskiego Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „NASZ DOM”

.

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§1


Stowarzyszenie nosi nazwę Poleskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „NASZ DOM” zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2


Stowarzyszenie podlega rejestracji, posiada osobowość prawną, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach , oraz niniejszego statutu.

§3
 • Stowarzyszenie jest dobrowolnym , samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób fizycznych, zawiązanym do niesienia pomocy osobom i instytucjom w zakresie pomocy społecznej , ochrony zdrowia, edukacji i kultury.
 • Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków . Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

§4
 • Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 • Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Różanka w Gminie Włodawa , Województwie Lubelskim.
 • Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§5


Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

§6


Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

(do góry)

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§7


Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 • Wspieranie działalności Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych członków Stowarzyszenia.
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 • Udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Wspieranie i aktywizowanie społeczności lokalnych w działaniach , których celem jest poprawa warunków życia , zachowanie dziedzictwa kulturowego , edukacja.
 • Działanie na rzecz rozwoju edukacji , nauki , kultury.
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych , dostępie do edukacji i kultury.
 • Działalność na rzecz osób wymagających opieki , pielęgnacji , leczenia, rehabilitacji.
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży i dorosłych.

 

§8


Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych na terenie kraju i za granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej , promocyjnej , wydawniczej.
 • Prowadzenie placówek pomocy społecznej , służby zdrowia , oświatowych.
 • Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych , w podeszłym wieku , niepełnosprawnych .
 • Prowadzenie działalności informacyjnej o uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej , ochrony zdrowia , bezrobocia , szczególnie wśród osób w starszym wieku oraz niepełnosprawnych.
 • Organizowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


(do góry)

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki.

§9


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

 

§10
 • Członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków stowarzyszenia.
 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zdolna do podejmowania czynności prawnych, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową.
 • Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.
 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna popierająca działalność Stowarzyszenia , która pisemnie zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna , która w sposób szczególny przyczyniła się do realizacji jego celów. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 • Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków , którego decyzja jest ostateczna.

 

§11
 • Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
 • Członek zwyczajny ma prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć z głosem stanowiącym w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia,
  • udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  • przestrzegania statutu , regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia,
  • czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  • dbania o mienie Stowarzyszenia,
  • uczestniczenia w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia.
 • Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego , mogą jednak brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 • Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w deklaracji.
 • Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.

 

§12
 • Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  • śmierci członka ,
  • skreślenia z listy członków z powodu zaległości w opłacaniu składek przez okres 6 miesięcy,
  • notorycznego łamania statutu i nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia.
 • Decyzje o ustaniu członkostwa określone w ust 1, pkt 3,4 podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 • Członek ma prawo zaskarżenia decyzji Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
 • Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§13
 • Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń z majątku Stowarzyszenia, dla członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia , pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli , zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 • Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 • Zabronione jest wykorzystanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 • Zabronione jest dokonywanie przez Stowarzyszenie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.(do góry)

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§14
 • Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,
  • Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
  • Komisja Rewizyjna.
§15
 • Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 • Walne zebranie może być:
  • zwyczajne,
  • nadzwyczajne.
 • Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze najpóźniej do końca czwartego miesiąca po zakończeniu roku obrachunkowego i co pięć lat jako sprawozdawczo – wyborcze.
 • Walne Zebranie prowadzi Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym , bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący Walnego Zebrania nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
 • Zarząd zawiadamia na piśmie członków Stowarzyszenia o terminie , miejscu oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed jego zwołaniem.
 • Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania - kworum , chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 • Uchwała w sprawie zmian w statucie może być podjęta większością dwóch trzecich głosów. Treść proponowanej zmiany w statucie musi być podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 • W przypadku braku wymaganej liczby członków Zarząd może zwołać Walne Zebranie w drugim terminie , nie później niż 14 dni po terminie pierwszym.
 • W przypadku zwołania Walnego Zebrania w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów , bez względu na liczbę obecnych członków.
 • Uchwalenie statutu , zmiana statutu oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad na Walnym Zebraniu jeśli były umieszczone w porządku obrad.
 • Walne Zebranie obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.

 

§16
 • Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
  • ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
  • ustalenie statutu i jego zmian,
  • zatwierdzenie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie budżetu,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • określenie wysokości zobowiązań finansowych jakie może zaciągać Zarząd,
  • decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich,
  • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady jeśli nie została zastrzeżona do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

§17
 • Zarząd składa się z od 5 do 7 członków, w tym: prezesa , dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i pozostałych członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, skarbnika , sekretarza.
 • Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 • W sytuacji zdekompletowania składu Zarządu w czasie trwania kadencji jego skład zostaje uzupełniony na najbliższym Walnym Zebraniu.
 • Kadencja Zarządu trwa pięć lat i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie.


(do góry)

§18
 • Do kompetencji Zarządu należy:
  • realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
  • przygotowanie projektu budżetu stowarzyszenia na dany rok działalności,
  • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  • uchwalanie regulaminu wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
  • zatrudnianie pracowników stowarzyszenia i ustalanie ich wynagrodzeń,
  • zwoływanie Walnego Zebrania,
  • prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia w tym: finansowej i rachunkowej według obowiązujących przepisów,
  • zaciąganie zobowiązań finansowych w granicach ustalonych przez Walne Zebranie,
  • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,
  • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
  • składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu,
  • podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

§19
 • Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej czterech członków zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 • Zarząd działa na podstawie własnego regulaminu.

 

§20


Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest prezes i jeden z członków zarządu działający łącznie lub skarbnik i jeden z członków zarządu działający łącznie.

 

§21
 • Do realizacji swoich zadań Zarząd może powołać biuro Stowarzyszenia i jego dyrektora.
 • Dyrektor kieruje pracami biura na podstawie regulaminu, który ustala Zarząd.

 

§22
 • Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 • Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego , sekretarza.
 • W przypadku zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji jej skład zostaje uzupełniony na najbliższym Walnym Zebraniu.
 • Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.
 • W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby które:
  • wchodzą w skład Zarządu,
  • były skazane za przestępstwo z winy umyślnej,
  • są pracownikami Stowarzyszenia,
  • członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia swoich funkcji nie mogą otrzymać od Stowarzyszenia wynagrodzenia, ani zwrotu poniesionych , uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż określone w Art. 8, pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

§23
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  • żądanie od Zarządu i członków Stowarzyszenia złożenia wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
  • składanie na Walnym Zebraniu wniosku o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
  • składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,
  • występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
  • zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków.
 • Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.

 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§24
 • Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  • składek członkowskich,
  • darowizn , zapisów i spadków, ofiarności publicznej,
  • dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  • dotacji , subwencji , kontraktów , środków z funduszy publicznych , grantów ,
  • działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
  • dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 • Składki członkowskie za dany miesiąc powinny być wpłacane do 10 dnia następnego miesiąca.
 • Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§25
 • Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną oraz określa sposób jego likwidacji.
 • W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd , zarządza on jego likwidację wyznaczając likwidatora.
 • Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance.
 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.


RÓŻANKA 12.07.2005r.

(do góry)

 

Dom Pomocy Społecznej Senior

Twój Pomysł Europejskie PieniądzeZrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Twój pomysł, europejskie pieniądze >>szczegóły