Projekt SWISS CONTRIBUTION

 

 

                            

AKTUALNOŚCI


19.03.2015 r.

 

W dniu 16.03.2015 r. zakończono realizację projektu pod nazwą „Stworzenie dogodnych warunków do samodzielności i aktywności Domu Pomocy Społecznej „Senior”. Wartość projektu wyniosła 1 951 166,11 zł. w 100 % została zrealizowana ze środków zewnętrznych, tj. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 85% oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15%.

            Projekt miał charakter innowacyjny. Głównym założeniem było, aby Dom Pomocy Społecznej „Senior” stwarzał niepełnosprawnym mieszkańcom dobre warunki do jak najdłuższego samodzielnego (bez pomocy opiekunów) funkcjonowania w życiu codziennym. Do tej pory działalność domu koncentrowała się głównie na pomaganiu, a czasem nawet wyręczaniu mieszkańców w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych. Realizacja projektu zmienia takie podejście, kierunkuje działanie na pobudzenie mieszkańców do aktywności. Dzięki zrealizowanemu projektowi otoczenie, przestrzeń, w której przebywają mieszkańcy stała się bardziej przyjazna, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Dzięki poczynionym działaniom mieszkańcy są bardziej samodzielni i aktywniejsi, biorą udział w nowych programach terapeutycznych, poprawiając sprawność fizyczną i intelektualną. Głównym założeniem utworzonego ogrodu terapeutycznego jest zachęcenie do większej aktywności, do wyjścia z czterech ścian, nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Ważne jest również to, iż w wyniku zrealizowanego projektu obniżeniu uległy koszty działalności Domu, co przekłada się na cenę, jaką zapłaci mieszkaniec za pobyt.

 10.09.2014 r.

 

         Dom Pomocy Społecznej „Senior” zrealizował już znaczną część poddziałań zaplanowanych w projekcie pod nazwą „Stworzenie dogodnych warunków do samodzielności i aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Senior”.

 

W komponencie I działania inwestycyjne

Zrealizowano poddziałanie   1.1 Wyposażenie pokoi, w którym pokoje mieszkańców zostały wyposażone w meble przystosowane dla osób niepełnosprawnych: stoły, krzesła, regały szafy wnękowe, łóżka. Natomiast drzwi skrzydłowe w łazienkach mieszkańców zostały zastąpione drzwiami przesuwnymi.

Zrealizowano poddziałanie 1.2 Monitoring wizyjny kamerami TV. W budynku zamontowano 18 kamer, za pomocą których można kontrolować ruch na korytarzach i na klatkach schodowych. Na zewnątrz budynku umieszczone zostały 2 kamery. Podgląd kamer jest dostępny dla pielęgniarki dyżurnej na każdym piętrze. Obraz z kamer jest zapisywany na rejestratorze. Zapis obejmuje okres ok. 2 tygodni.

Zrealizowano poddziałanie 1.3 Zmiana technologii pralni. W pralni zostały zainstalowane nowoczesne pralnico-wirówki, suszarki, magiel, stół do prasowania. Pralnico-wirówki zostały podłączone do urządzenia pozwalającego na recykling wody z płukania.

Zrealizowano poddziałanie 1.4 Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych. Ciągi komunikacyjne wyposażono w nowoczesne odbojoporęcze i odbojnice. Drzwi do pokoi i narożniki ścian zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Zrealizowano poddziałanie 1.5 Zasłony w łazienkach i pokojach. W łazienkach ogólnodostępnych i w pokojach wieloosobowych zostały zamontowane parawany zapewniające warunki do zachowania intymności.

Zrealizowano poddziałanie 1.6 Wyposażenie łazienek. Do łazienek ogólnodostępnych zakupiono wanny z drzwiami bocznymi oraz sprzęt kąpielowy wspomagający pracę personelu podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych mieszkańcom.

 

W komponencie II działania szkoleniowe

Zrealizowano poddziałanie 2.1 Formy wspierania do samodzielności i aktywności mieszkańców w domu pomocy społecznej.  Dzięki odpowiednio przeszkolonemu personelowi poprawie uległa skuteczność aktywizacji mieszkańców do samodzielności. Poprzez szkolenia personel bardziej potrafi zmobilizować mieszkańców niesamodzielnych do większej aktywności i przedłużenia okresu i zakresu ich samoobsługi. Personel większą część czasu poświęca na indywidualne rozmowy z mieszkańcami.

Zrealizowano poddziałanie 2.2 Opiekun w domu pomocy społecznej. Podczas kursu pracownicy uzyskali wiedzę na temat sporządzania i realizacji planu wsparcia mieszkańca oraz rozszerzyli swoją wiedzę o organizacji procesu opieki. Poprawie ulega jakość życia mieszkańców poprzez profesjonalne wykonywanie czynności z uwzględnieniem optymalnych potrzeb mieszkańców.

Zrealizowano poddziałanie 2.3 Metody pracy z mieszkańcami. Pracownicy podczas szkolenia uzyskali wiedzę jak motywować mieszkańców oraz w jaki sposób rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Dzięki nabytym umiejętnościom zmniejszy się liczba konfliktów pomiędzy mieszkańcami co pozytywnie wpłynie na relacje interpersonalne. Nastąpi poprawa relacji pomiędzy mieszkańcami.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W  dniu 22.05.2013 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Senior”- Andrzej Lis w imieniu Powiatu Włodawskiego podpisał umowę na realizację projektu pod nazwą „Stworzenie dogodnych warunków do samodzielności i aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Senior” w ramach Programu  „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance poprzez przedłużenie ich zdolności do samoobsługi ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Wartość projektu wynosi 1 951 166,11 zł. w tym wkład własny wynosi  292 674,92 zł.  Projekt ma charakter innowacyjno-szkoleniowy i składa się z dwóch komponentów.

Pierwszy komponent – inwestycyjny polega na przeprowadzeniu prac według poniższego zakresu:

  1. Zakup sprzętu i wyposażenia pokoi i łazienek – wymiana mebli w pokojach mieszkańców tj. szaf, regałów, drzwi przesuwnych do łazienek, łóżek rehabilitacyjnych, stołów i krzeseł, podnośnika kąpielowego, krzeseł higienicznych, wanienek do mycia głowy, wanien z drzwiami bocznymi z możliwością kąpieli w pozycji siedzącej, zasłon łazienkowych.
  2. Zakup i montaż monitoringu wizyjnego.
  3. Zakup i montaż urządzeń nowej technologii pralni.
  4. Zakup i montaż zabezpieczeń ciągów komunikacyjnych 

Drugi komponent – szkoleniowy – obejmuje kursy i szkolenia pracowników.

Podstawowym problemem jaki na zostać rozwiązany dzięki realizacji niniejszego projektu jest zbyt mały zakres samoobsługi mieszkańców o ograniczonej zdolności ruchowej w tym niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Mieszkańcy ci są bardzo często skazani na nieustanne korzystanie z pomocy personelu lub współmieszkańców przy nawet najbardziej podstawowych czynnościach codziennych. Dzięki realizacji projektu „Stworzenie dogodnych warunków do samodzielności i aktywności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Senior” zostanie wprowadzona nowa jakość w funkcjonowaniu Domu. Stwarzając mieszkańcom dogodne warunki do samodzielnego funkcjonowania, projekt wpłynie na poprawę ich samooceny, zwiększy ich poczucie własnej wartości, będą mogli uczestniczyć w licznych zajęciach aktywizujących. Samo dostosowanie wyposażenia Domu do zwiększenia zakresu samodzielności mieszkańców niepełnosprawnych nie rozwiąże w pełni rozpatrywanego problemu. Wraz z tą zmianą musi iść także odpowiednia zmiana w podejściu samych mieszkańców oraz personelu. Dlatego konieczne jest także przeprowadzenie szkolenia personelu z zakresu form wspierania do samodzielności i aktywności mieszkańców w domu pomocy społecznej. Tylko takie całościowe podejście pozwoli osiągnąć sukces w postaci realnej poprawy komfortu życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Senior” poprzez zwiększenie zakresu samoobsługi i aktywności.

 

Dom Pomocy Społecznej Senior

Twój Pomysł Europejskie PieniądzeZrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Twój pomysł, europejskie pieniądze >>szczegóły